tel. 061/814-37-70

.

Wszystkie dane osobowe gromadzone oraz przechowywane na stronie Serwisu pod adresem URL: https://grambet.pl (dalej jako Serwis) są przetwarzane zgodnie z przepisami:

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

– ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018;

– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

a także wszelkich wytycznych UE i krajowych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych.

Odnośniki bezpośrednie do poszczególnych dokumentów:

– Polityka Cookies i technologii podobnych – https://grambet.pl/polityka-plikow-cookies-eu/

– Polityka Prywatności – https://grambet.pl/polityka-prywatnosci/

Administratorzy danych

Administratorem danych przetwarzanych przez Serwis jest GRAMBET GRUPA SBS Sp.K. M. I M. GUCIA z siedzibą w Skórzewie (60-185) ul. Poznańska 78, numer NIP: 7792092664.

W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci wtyczki do Serwisu Facebook, administratorem / współadministratorem danych jest firma Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Facebook można uzyskać pod następującym linkiem:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci wtyczki do Serwisu Google Maps, administratorem / współadministratorem danych jest firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Google Maps można uzyskać pod następującym linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kontakt z administratorem danych

Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, pod adresem fizycznym administratora danych GRAMBET GRUPA SBS Sp.K. M. I M. GUCIA, 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 78 lub pod adresem poczty elektronicznej magdalena.gucia@grambet.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób odwiedzających Serwis są przetwarzane:

– za zgodą osób, których dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

– w przypadku wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

– w oparciu o uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 – w przypadku wypełniania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Administrator danych wykorzystuje przekazane dane osobowe tylko w celu zapewnienia właściwej obsługi Serwisu, w celu świadczenia usług oraz komunikacji.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – może ona zostać wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób odwiedzających Serwis i korzystających z jego funkcjonalności przetwarzane są przez administratora danych przez cały okres świadczenia usługi, lub spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, lub do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody. Okresy te mogą zostać wydłużone wyłącznie w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem prawnym – dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami sektorowymi, które określają okres przetwarzania danych (np. w przypadku wystawionej faktury VAT, dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat, począwszy od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przekazane w Serwisie, są przetwarzane przez naszych pracowników i współpracowników. Administrator danych może przekazywać dane osób odwiedzających stronę wyłącznie zaufanym Partnerom z którymi zawarto odpowiednie umowy, w tym, gdy to niezbędne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi Partnerami są m.in. dostawca usług hostingowych.

Prawa osób związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Każda osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na administratorze danych), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawa tej osoby. Organem nadzorczym, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dodatkowe

Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Ponadto korzystanie z wybranych usług Serwisu może wymagać dobrowolnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku niepodania wymaganych danych administrator danych może nie być w stanie zrealizować usługi lub prośby osoby, której danej dotyczą.