tel. 061/814-37-70

.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Grambet Grupa SBS
Adres: Poznańska 78, 60-185 Skórzewo
Kontakt:
biuro@grambet.pl

2.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Kontakt: iod@grambet.pl

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO:
art. 6 ust. 1 lit. f

5. ODBIORCY DANYCH
Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych

do żądania sprostowania danych

do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym

do żądania ograniczenia przetwarzania

do przenoszenia danych

do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.